Spoločnosť HOTELY SK, s. r. o. je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností:

  • pozemok, parc. č. 930/3, výmera 587 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria
  • pozemok, parc. č. 930/4, výmera 650 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria
  • pozemok, parc. č. 930/5, výmera 75 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria
  • pozemok, parc. č. 930/6, výmera 40 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria
  • pozemok, parc. č. 930/7, výmera 699 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria
  • pozemok, parc. č. 930/8, výmera 1050 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria
  • pozemok, parc. č. 932/1, výmera 1031 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria
  • stavba – Ubytovňa 120, súpisné č. 528, postavená na parc. č. 930/4
  • stavba – čistička odpadových vôd, súpisné č. 529, postavená na parc. č. 9305

ktoré sa nachádzajú v Katastrálnom území Zemianske Kostoľany, okres Prievidza, obec Zemianske Kostoľany, ktoré sú zapísané Katastrálnym úradom v Prievidzi Správou katastra Prievidza, na LV č. 1104.

Nehnuteľnosť sa nachádza v intraviláne obce Zemianske Kostoľany na ulici Weinholda 528, konkrétne v SZ časti obce v blízkosti železničnej trate. Jedná sa o obytnú časť obce. V mieste sa nachádzajú kompletné inžinierske siete.

Ubytovňa má jedno podzemné a 4 nadzemné podlažia s plochou strechou. Celková plocha ubytovne je 2.325 m².

Kapacita ubytovne: počet lôžok: 130, počet izieb: 67. Ubytovňa bola skolaudovaná v roku 1999. K ubytovni prislúcha parkovacia plocha s 20 parkovacími miestami.

Ubytovňa má vlastnú čističku odpadových vôd.

Ubytovňa by sa dala po zmene stavu užívania využívať ako administratívna budova.

V prípade záujmu a ďalších otázok volajte 0918 636 010.

Košík

0